Registrovaní hráči: 100 735
VÍTEJ
V ONLINE HŘE RACING DUEL

Zažij jízdu svých snů!

Ochrana osobných údajov online hry
Racing Duel

Prevádzkovateľ: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.
(platné a účinné od 15.10.2016)


Tieto ustanovenia ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby poskytované v hre Racing Duel (ďalej len „hra“) poskytovanej prostredníctvom domény racingduel.com alebo prostredníctvom viacerých platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook (ďalej len „platformy“) prevádzkovateľom POWERPLAY MANAGER, s.r.o., so sídlom Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 722 405, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43978/B (ďalej len „prevádzkovateľ hry“). V prípade, že hráč využije služby poskytované tretími stranami, platia výhradne ustanovenia ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Prevádzkovateľ hry nekontroluje ustanovenia ochrany osobných údajov tretích strán.


 1. Získavanie osobných údajov

  Za poskytnutie osobných údajov zo strany hráča tretím stranám, najmä pri realizácii platieb, nenesie prevádzkovateľ hry žiadnu zodpovednosť a z takéhoto poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi hry nevyplývajú povinnosti uložené zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje ako meno a poštová adresa môžu byť individuálne vyžiadané prevádzkovateľom hry v prípade, že hráč vyhral cenu v súťaži organizovanej prevádzkovateľom hry alebo partnerom prevádzkovateľa hry. V prípade, že takéto údaje prevádzkovateľ hry vyžiada, sú použité iba za účelom odoslania cien hráčom. Hráč môže odmietnuť poskytnutie týchto informácií, ale v takom prípade stráca nárok na cenu, ktorú v súťaži vyhral.

  Prevádzkovateľ hry za účelom skvalitnenia hrania hry a poskytovania podpory k hre môže vyhotovovať záznam obrazovky hráča počas hrania hry prostredníctvom nástrojov tretích strán alebo svojich nástrojov.


 2. Cookies a iné údaje

  Prevádzkovateľ hry môže automaticky uchovávať údaje ako napríklad hráčovu IP adresu alebo typ prehliadača. Prevádzkovateľ hry tiež môže ukladať súbory cookies na hráčovom zariadení, bez ktorých by sa hráč nemohol prihlásiť do svojho konta a využívať služby prevádzkovateľa hry.

  Cookies sú malé množstvá informácií vo forme textových súborov, ktoré hra ukladá na zariadení hráča. Cookies umožňujú prevádzkovateľovi hry monitorovať návštevnosť hry, zjednodušiť hráčovi návštevy hry (napríklad tým, že si systém zapamätá jazyk, ktorý si hráč vybral pri poslednom prihlásení do hry). Dočasný súbor cookie sa tiež používa na uloženie hráčovej „relácie“. Bez tohto dočasného súboru cookie (ktorý sa vymaže potom, ako hráč vypne prehliadač), by sa hráč musel znovu prihlasovať na každej stránke.

  Okrem vyšetrovania prípadov nepovoleného využívania hry a všetkých poskytovaných služieb v tejto hre, vyhodnocuje prevádzkovateľ hry tieto údaje iba pre štatistické a výkonnostné účely.

  Hráč udeľuje prevádzkovateľovi hry svoj súhlas s ukladaním cookies na hráčovom zariadení tým, že povolí svojmu internetovému prehliadaču inštalovať a ukladať cookies. Ak si hráč neželá, aby hra inštalovala a ukladala cookies na jeho zariadení, môže v nastaveniach svojho internetového prehliadača zakázať ukladanie cookies. Viac informácií o tom ako zakázať cookies v nastaveniach internetového prehliadača nájdete v sekcii „Pomocník“ vo vašom internetovom prehliadači (alebo navštívte stránku www.aboutcookies.org). Prosím berte na vedomie, že ak zakážete cookies vo vašom internetovom prehliadači, nebudete môcť využívať množstvo funkcií hry.

  Tretie strany, ktorých reklamy sa zobrazujú v hre, alebo ktorých webstránky hráč navštívi po kliknutí na niektoré odkazy na stránke, môžu tiež ukladať a inštalovať cookies na hráčovom zariadení. Prosím prečítajte si obchodné podmienky a ustanovenia ochrany osobných údajov relevantnej tretej strany kde nájdete informácie o tom ako získavajú a používajú vaše osobné údaje a o tom, či a za akým účelom používajú cookies.


 3. Registrácia prostredníctvom Facebooku

  Pri registrácii prostredníctvom sociálnej siete Facebook je užívateľské meno automaticky vyplnené podľa mena užívateľa na sociálnej sieti Facebook. Toto meno si hráč môže zmeniť priamo pri registrácii alebo v nastaveniach konta do 10. úrovne, ak nechce svoje užívateľské meno zo sociálnej siete Facebook v hre publikovať. Užívateľské meno je možné zmeniť aj neskôr za určitý poplatok v kreditoch. E-mailová adresa hráča prepojená s jeho Facebookovým kontom bude uložená v databáze prevádzkovateľa hry. Túto e-mailovú adresu si hráč môže v nastaveniach konta kedykoľvek zmeniť.


 4. Informačné e-maily

  Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo zasielať informácie o hre, o iných projektoch prevádzkovateľa hry alebo o partneroch prevádzkovateľa hry na e-mailovú adresu hráča. Hráč sa môže kedykoľvek odhlásiť od zasielania týchto informačných e-mailov kliknutím na odkaz unsubscribe v ktoromkoľvek informačnom e-maile.


 5. Prenos osobných údajov

  Hráčove osobné údaje a e-mailovú adresu prevádzkovateľ hry nepredá žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ hry môže poskytnúť hráčove údaje tretím stranám, ktorými sú osoby oprávnené viesť účtovníctvo pre prevádzkovateľa hry, poskytovateľom platobných metód alebo osobám, ktoré sú oprávnené uchovávať tieto údaje pre prevádzkovateľa hry (napr. spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, bankám, spoločnosti PayPal, mobilným službám, účtovníkom, webhostingom atď.), a to aj do zahraničia, za účelom poskytnutia podpory hráčom, ale iba v miere nutnej k poskytnutiu dostatočnej podpory alebo pre vlastné potreby prevádzkovateľa hry. V prípade, že bude spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o. predaná, budú hráčove zákaznícke informácie vo všeobecnosti prenesené spolu s predanou časťou spoločnosti. V takom prípade sú hráčove údaje tiež predmetom týchto ustanovení o ochrane osobných údajov a relevantných ustanovení o ochrane údajov.


 6. Úschova údajov

  Prevádzkovateľ hry je oprávnený uchovávať e-mailovú adresu, IP adresy a časy prihlásení hráča z akejkoľvek príčiny len na nevyhnutnú dobu 20 rokov v súlade s platnými zákonmi. Prevádzkovateľ hry je tiež oprávnený uchovávať vyššie uvedené údaje aj po odstránení účtu hráča v hre. Hráč vyjadrením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a licenčnou zmluvou hry dáva súhlas prevádzkovateľovi hry k spracovávaniu a uchovávaniu týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely hry. Prevádzkovateľ hry prehlasuje, že e-mailové adresy odstránených účtov nebudú použité na účely posielania informácií o hre, iných projektoch prevádzkovateľa hry alebo partneroch prevádzkovateľa hry a ani nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane na tieto účely.

  Prevádzkovateľ hry uchováva e-mailové adresy, IP adresy a časy prihlásení hráčov u sprostredkovateľa VSHosting s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, ČR, IČO: 61505455.

  V prípade, že hráč poskytne prevádzkovateľovi hry iné osobné údaje ako údaje uvedené vyššie prostredníctvom jednej alebo viacerých platforiem, prevádzkovateľ hry tieto údaje neuchováva.


 7. Bezpečnosť vašich osobných údajov

  Prevádzkovateľ hry spracováva údaje získané od hráčov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov platným v Slovenskej republike. Všetky osoby pracujúce s osobnými údajmi hráčov sú povinné a boli poučené o tom aby dodržiavali všetky zásady dôvernosti a mlčanlivosti.

  Prevádzkovateľ hry má v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vypracovanú Bezpečnostnú smernicu ochrany osobných údajov na zabezpečenie ochrany uchovávaných osobných údajov hráčov.


 8. Použitie lokalizačných údajov

  Prevádzkovateľ hry získava, spracováva a sprístupňuje reklamným spoločnostiam hráčove lokalizačné údaje získané z GPS, Wi-Fi alebo z telekomunikačných veží. Tieto lokalizačné údaje prevádzkovateľ hry sprístupňuje iba týmto spoločnostiam za účelom používania reklamných systémov týchto spoločností.

  Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ hry využíva v hre služby tretích strán, ktoré zhromažďujú a využívajú hráčove reklamné identifikátory za účelom poskytovania reklamných a s nimi súvisiacich služieb (napríklad služby Google AdSense pre video a AdSense pre hry alebo služby spoločnosti Apple). Z dôvodu využívania týchto služieb prevádzkovateľom hry môžu tretie strany, ako napríklad spoločnosť Google alebo Apple, zhromažďovať určité typy informácií o návšteve hry hráčom vrátane interakcií s obsahom v hre. Takýmito zhromažďovanými informáciami však nebudú informácie umožňujúce identifikáciu osôb.


 9. Odstránenie osobných údajov

  Hráč môže požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z hry (e-mailová adresa, IP adresy a časy prihlásení) poslaním e-mailu na adresu support[a]racingduel.com. V žiadosti musí byť vyslovene uvedené, že hráč žiada o vymazanie svojich osobných údajov. V prípade, že požiada hráč o odstránenie osobných údajov, bude jeho hráčske konto zablokované, osobné údaje budú vymazané a užívateľské meno hráča v hre bude zmenené. V prípade, že v e-mailovej žiadosti nebude vyslovene uvedené, že hráč žiada o vymazanie osobných údajov, nebudú jeho osobné údaje vymazané.

  Prevádzkovateľ hry je však oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať IP adresu hráča aj bez jeho súhlasu za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v spojitosti s článkom 58 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkom 24f vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013. V tomto prípade si prevádzkovateľ hry ponechá IP adresu hráča na dobu nevyhnutne potrebnú k splneniu svojich povinností aj v prípade, ak hráč požiada o odstránenie svojich osobných údajov.